کشاورزی و منابع طبیعی

از مهمترین اقدامات  این مشاور در این بخش می توان به مطالعات آبخیزداری و حوضه های آبریز و برنامه ریزی در جهت افزایش بهره وری از منابع آب و خاک در سطح حوضه های آبریز و مطالعات کشاورزی به عنوان یک ابزار تصمیم گیری در جهت بهبود فرآیند ها اشاره نمود. به طور عمومی این بخش شامل مطالعه و اجرای سیستم های پخش سیل جهت تغذیه مصنوعی آب های زیرزمینی و طرح های علاج بخشی کنترل فرسایش آبی و بادی، رسوب، آلودگی و سیلاب آبریز سدها با توجه به مفاهیم جدید مهندسی آبخیزداری و بیابان زدایی طراحی سازه های مهندسی آبخیزداری، بانکت بندی، گابیون، اپی، اسکله سواحل دریا، دایک، پخش سیلاب، تغذیه مصنوعی جهت مدیریت مولفه های منابع طبیعی توسعه مدلها و بانکهای اطلاعاتی  را شامل میگردد