نقشه برداری

طرح و اجرای برنامه های عمرانی و مطالعات مربوطه به اطلاعات دقیق در زمین نیاز دارد.عملیات نقشه برداری ازجمله فعالیت هایی است که در بسیاری از زمینه های فنی  و مهندسی از جمله سد سازی،خطوط انتقال آب،راه سازی و شهر سازی بعنوان علم پایه مورد استفاده قرار می گیرد لذا

این بخش از شرکت به عنوان یک بخش پایه ای وظیفه تهیه نقشه های توپوگرافی از عوارض سطح زمین و یا کاداستر، تهیه پلان و پروفیل طولی و عرضی خطوط انتقال آب،تعیین  موقعیت ماهواره ای(  GPS )سیستم جغرافیای( GIS  )را بر عهده دارد. در این بخش از تجهیزات پهباد و سیستم های زمینی به منظور برداشت عوارض و… استفاده میگردد.