مطالعات مهندسی رودخانه

در این بخش از پروژه ها هدف شناخت سیستم رودخانه ،با استفاده از مدل های عددی و کاربرد آن ها در جهت پهنه بندی سیل، ساماندهی و حریم کمی-کیفی رودخانه، چاه ها، تالاب ها و سایر منابع آب مصنوعی و اکوهیدروسیستم ها و یا  مدلسازی عدم قطعیت سیلاب و طراحی سیستم های هشدار و پیش بینی سیل و یا نهایتا طراحی سازه های مهندسی رودخانه به منظور مدیریت ریسک سیلاب می باشد.