مطالعات شبکه های آبرسانی

این مشاور به صورت تخصصی به خدمات آبرسانی به مناطق روستایی و عشایری پرداخته است. در این بخش علاوه بر مطالعات پایه ، مطالعات تخصصی شامل طراحی های هیدرولیکی و سازه ای به منظور آبرسانی پایدار صورت می پذیرد. با توجه به تفاوت نوع معیشیت و زندگی جامعه هدف مذکور، آبرسانی به این جوامع همراه با ظرافت های فنی در بخش مطالعات و اجرا می باشد که این پروژه ها به منظور افزایش بهره وری و سطح  خدمت رسانی در جامعه های  روستایی  وعشایری در دستور کار بخش های مختلف فنی و اجرایی در این مشاور قرار دارد.