پروژه های مطالعاتی هیدروپارس خراسان

1امکانیابی طرح‌های کوچک تامین آب
2امکانسنجی پروژه آبی در سطح استان خراسان رضوی
3تثبیت و انتقال حقابه دلبر و نهالدان سبزوار
4مطالعات مرحله اول بند تغذیه‌ای و خطوط انتقال آب قلعه گک تربت جام
5مطالعات مرحله دوم بهره برداری بهینه از آورد رودخانه برس شهرستان نیشابور
6مطالعات مرحله اول تثبیت حقابه منابع آب روستای گاش شهرستان چناران
7مطالعات مرحله اول بهره برداری بهینه از منابع آب محدوده‌ی خور کلات
8مطالعات مرحله اول و دوم طرح استفاده بهینه از آب رودخانه ینگجه نیشابور
9مطالعات مرحله اول و دوم طرح تثبیت و ذخیره حقابه کشاورزان شورگشت فیروزه
10مطالعات مرحله اول بهره برداری بهینه از منابع آب حوزه چرم کلات
11مطالعات آبرسانی به محلات عشایری آب تلخ شهرستان سرخس
12مطالعه طراحی خط انتقال آب پروژه امام زاده علیرضا به کوه اسفجیر شهرستان قوچان
13مطالعه طرح بهره برداری بهینه از منابع آبی و طراحی خط انتقال آب محله عشایری داش بلاغ به قزلی و کاسک
14مطالعات و طراحی تفصیلی سیستم‌های انتقال آب کشاورزی با لوله در سطح شهرستان خوشاب
15مطالعات امان سنجی و بهره برداری بهینه از منابع آب شهرستات کاشمر مطالعات مرحله اول و دوم
16مطالعات احداث بند ذخیره‌ای (خاکی) کمرسیاه شهرستان کلات
17مطالعات مرحله دوم بند انحرافی و خطوط انتقال آب بهاره فاروج
18خدمات مهندسي مرحله دوم بهره برداری بهینه از آب چشمه بوا نلو شیروان
19مطالعات مرحله اول بهره برداری بهینه از منابع آب رودخانه نودهی گرمه
20مطالعات مرحله اول بهره برداری بهینه از آب چشمه طبرشهرستان جاجرم
21مطالعات تامین آب منطقه گنداب فاروج
22خدمات مهندسی مرحله دوم و نظارت بر استخرهای ذخیره آب شیروان و فاروج
23خدمات مهندسی مرحله دوم بند ذخیره‌ای خاکی و شبکه انتقال آب نوده بجنورد
24خدمات مهندسی مطالعات مرحله دوم استخرهای ذخیره آب کشاورزی سطح استان
25مطالعه و طراحی بند انحرافی چهاربید شهرستان جاجرم
26مطالعه طراحی دیوار بتنی و خانه تقسیم آب افین اسفدن
27اصلاح شبکه‌های آبیاری شهرستان قاین
28خدمات مهندسي مطالعات خطوط انتقال آب به مزارع شهرستان قاینات
29مطالعه تامین و طراحی انتقال آب شرب مناطق عشایر‌ی دشت ناامیدی و گلورده شهرستان درمیان
30خدمات مهندسی مطالعات مرحله اول و دوم احداث بند زیر زمینی و انتقال آب افین – اسفدن
31مطالعات استحصال بخشی از جریان زیر سطحی در محدوده‌ی شهرستان خوسف به منظور استفاده در صنعت و شرب
32مطالعات وضع موجود کشاورزی، اجتماعی و تعیین الگوی کشت چاههای منطقه دشت درح شهرستان سربیشه
33مطالعات تامین آب محله‌های عشایری تکل کوه، دره زردآلو و تخته امین شهرستان مانه و سملقان
34مطالعه تامین، نقشه برداری و طراحی مسیر انتقال آب شرب مناطق عشایری چاه یوسف، ملکه، چاه پایاب،
35مطالعه تامین و انتقال آب شرب قشلاقات مجتمع انجیلاوند شهرستان ساوه
36قرارداد مطالعات و طراحی سیستم‌های آبیاری تحت فشار در سطح شهرستان‌های خلیل آباد، گناباد و …
37مطالعه بند انحرافی و خط انتقال آب و نظام بهره‌برداری بنیاباد – کالشور شهرستان خواف
38مطالعه و طراحی سیستم‌های نوین آبیاری تحت فشار رودخانه چهاربید شهرستان جاجرم
39مطالعه و طراحی طرح‌های آبیاری تحت فشار و کم فشار شهرستان زیرکوه در سطح 641 هکتار
40مطالعه و نقشه برداری خطوط انتقال آب بخش مرکزی و شاسکوه شهرستان زیر کوه
41عملیات نقشه برداری و مطالعات مرحله دوم کانال‌های آبیاری و خطوط انتقال آب با لوله شهرستان مانه و سملقان، گرمه و جاجرم
42مطالعات ممنوعیت دشت‌های رخ-سنگ بست و داورزن و… (9دشت)سال 1386
43آماربرداری سراسری از منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی دشت‌های حومه مشهد سال 1387
44مطالعات حریم بستر رودخانه‌های نیشابور مه ولات
45جمع آوری آب‌های سطحی و سیلاب شهر رشتخوار
46مطالعات ممنوعیت دشت‌های رخ-سنگ بست و داورزن و… (9دشت)سال 1391)
47مطالعات ممنوعیت دشت‌های بجستان،بردسکن،کاشمر و… (15 دشت)
48آماربرداری سراسری از منابع و مصارف آب‌های سطحی و زیر زمینی محدوده دشت‌‌های گناباد بجستان و بردسکن و …سال 1396
49قرارداد آماربرداری سراسری از منابع و مصارف آب‌های سطحی محدوده‌های مانه، غلامان و قوری میدان سال 1396
50آماربرداری سراسری از منابع و مصارف آب‌های سطحی و زیرزمینی و نظارت بر عملیات گروه‌های گشت و نظارت سال 1395
51مطالعات آماربرداری از منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی حوزه نمکزار خواف سال 1390
52مطالعات ممنوعیت دشت‌های سمن آباد، درح و دهنو میغان
53آماربرداری از منابع آب‌های سطحی کویر مرکزی و قسمتی از کویر لوت سال 1390