شبکه های آبیاری و زهکشی

از مهم ترین  اقدامات این مشاور در این بخش می توان به  انجام  سیستماتیک منابع آب در بخش های آب های سطحی و زیر سطحی و در اجزای مختلف چرخه ی هیدرولوژیکی اشاره نمود. به عنوان مثال مطالعات  و آماربرداری منابع آبهای سطحی و زیرزمینی، برنامه ریزی، اقتصاد آب، تلفیق منابع آب، آبرسانی سطحی و زیرزمینی، شبکه های آبرسانی، تأسیسات انحراف آب، بندهای انحرافی ، مطالعات و طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی ، تغذیه مصنوعی، آبیاری تحت فشار و تاسیسات وابسته و …. از زمینه های فعالیت شرکت هیدروپارس خراسان  در بخش آبیاری و زهکشی به شمار می روند و همچنین به مطالعات آبخیزداری و حوضه های آبریز و برنامه ریزی در جهت افزایش بهره وری از منابع آب و خاک در سطح حوضه های آبریز و مطالعات کشاورزی به عنوان یک ابزار تصمیم گیری در جهت بهبود فرآیند ها اشاره نمود. به طور عمومی این بخش شامل مطالعه و اجرای سیستم های پخش سیل جهت تغذیه مصنوعی آب های زیرزمینی و طرح های علاج بخشی کنترل فرسایش آبی و بادی، رسوب، آلودگی و سیلاب آبریز سدها با توجه به مفاهیم جدید مهندسی آبخیزداری و بیابان زدایی طراحی سازه های مهندسی آبخیزداری، بانکت بندی، گابیون، اپی، اسکله سواحل دریا، دایک، پخش سیلاب، تغذیه مصنوعی جهت مدیریت مولفه های منابع طبیعی توسعه مدلها و بانکهای اطلاعاتی  را شامل میگردد