شبکه های آبیاری و زهکشی

از مهم ترین  اقدامات این مشاور در این بخش می توان به  انجام  سیستماتیک منابع آب در بخش های آب های سطحی و زیر سطحی و در اجزای مختلف چرخه ی هیدرولوژیکی اشاره نمود. به عنوان مثال مطالعات  و آماربرداری منابع آبهای سطحی و زیرزمینی، برنامه ریزی، اقتصاد آب، تلفیق منابع آب، آبرسانی سطحی و زیرزمینی، شبکه های آبرسانی، تأسیسات انحراف آب، بندهای انحرافی ، مطالعات و طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی ، تغذیه مصنوعی، آبیاری تحت فشار و تاسیسات وابسته و …. از زمینه های فعالیت شرکت هیدروپارس خراسان  در بخش آبیاری و زهکشی به شمار می روند.