جغرافیا و برنامه ریزی فضایی

عمده فعالیت ها و توانایی های این بخش شامل تهیه بانک  های اطلاعاتی ، مطالعات طرح های هادی روستایی،مطالعات امکانسجی طرح های توسعه ای ،طرح های مطالعاتی مدیریت مشارکتی و ایجاد تشکل ،مطالعات توانمند سازی و ساماندهی  اقتصادی و اجتماعی جوامع محلی ،مطالعات یکپارچه سازی و مهندسی سازی اراضی شرکت تعاونی تولید،سهامی زراعی و…، مطالعات بوم گردی و گردشگری ، سیستم های اطلاعات  جغرافیایی   GIS، پایگاه اطلاعات جغرافیایی و تصاویر ماهواره ای، اسکن و کدینگ و تهیه بانک اطلاعاتی منابع آبی  سطحی و زیر زمینی میباشد.