تاسیسات آب و فاضلاب

مطالعات و تهیه طرح های خطوط جمع آوری، تأسیسات آبگیری و انتقال آب، شبکه های توزیع آب،مخازن، تلمبه خانه ها و تصفیه خانه های آب و نمک زدایی و ابنیه مربوطه، محاسبه نشست فیزیکی و نشتیابی شبکه های آب شهری، جمع آوری و انتقال فاضلاب شهری و صنعتی و تصفیه خانه های مربوطه،جمع آوری و انتقال آب های سطحی، طراحی سیستمهای نگهداری و تعمیرات برنامه ای و سیستمهای تله متری وکنترل از راه دور، Scada تأسیسات و تجهیزات فوق و استفاده از پساب تصفیه شده و روش های نویت تصفیه فاضلاب های صنعتی و کاربرد سیستم های مدرن در تصفیه خانه ها  از زمینه های فعالیت شرکت هیدروپارس خراسان  در بخش آب و فاضلاب به شمار میروند.