بنیاد مسکن

1تهیه طرح هادی روستاهای کاریز دره و تلخک از توابع شهرستان تربت جام
2تهیه طرح هادی روستاهای کمرچه سفلی تاج آباد – شهر آیین از توابع تربت جام و سبزوار
3تهیه طرح هادی روستاهای کاریز دره و تلخک از توابع شهرستان تربت جام
4تهیه طرح هادی روستای سرنیش از توابع مشهد
5تهیه طرح هادی روستاهای طراز خاکی و محسن آباد از توابع فریمان
6تهیه طرح هادی روستاهای کمچه سفلی وگزیچه گزی توابع تربت جام – باخرز
7تهیه طرح هادی روستای کلاته خونی از توابع باخرز
8تهیه طرح هادی روستاهای درودی و چشمه خسرو خسرواباد از توابع خواف و نیشایور
9تهیه طرح هادی روستای کردکانلو از توابع قوچان
10تهیه طرح هادی روستای زوخانلو از توابع قوچان
11تهیه طرح هادی حصار قاسم آباد و شهر آباد نیشابور
12تهیه طرح‌های هادی روستای یحیی آباد شهرستان نیشابور
13تهیه طرح‌های هادی روستای داراب – برقبان – طبس و دهنو خالصه
14تهیه طرح هادی یاس تپه و کچولی سرخس
15تهیه طرح‌های هادی روستاهای توابع شهرستان زهک