اداره کل امور عشایر

1مطالعات اجتماعی، مشارکت و نظام بهره برداری گلول شیروان
2مطالعات اجتماعی، مشارکت و نظام بهره‌ برداری به مناطق عشایری بمرود شهرستان زیر کوه قاین
3مطالعه ظرفیت سنجی و طراحی سایت گردشگری به منظور سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مسیر کوچ عشایر منطقه هزار مسجد وداش بلاغ
4انجام خدمات مرحله سوم( نظارت) بر عملیات اجرای پروژه عملیات اجرای آبرسانی به محلات عشایری بمرود شهرستان زیر کوه
5انجام خدمات بازنگری مطالعات طرح بند خاکی کوهرود – شهرستان فردوس
6خدمات مرحله سوم (نظارت) بهسازی چشمه و احداث خط انتقال آب شرب جیرانسو ( تکلکوه) شهرستان مانه سملقان
7مطالعات آبرسانی به محلات عشایری آب تلخ شهرستان سرخس
8مطالعه طراحی خط انتقل آب پروژه امام زاده علیرضا به کوه اسفجیر شهرستان قوچان
9مطالعه طرح بهره برداری بهینه از منابع آبی و طراحی خط انتقال آب محله عشایری داش بلاغ به قزلی و کاسک
10مطالعات احداث بند ذخیره‌ای (خاکی) کمرسیاه شهرستان کلات
11مطالعات تامین آب منطقه گنداب فاروج
12مطالعه تامین و طراحی انتقال آب شرب مناطق عشایر‌ی دشت ناامیدی و گلورده شهرستان درمیان
13مطالعات وضع موجود کشاورزی، اجتماعی و تعیین الگوی کشت چاههای منطقه دشت درح شهرستان سربیشه
14مطالعات تامین آب محله‌های عشایری تکل کوه، دره زردآلو و تخته امین شهرستان مانه و سملقان
15مطالعه تامین، نقشه برداری و طراحی مسیر انتقال آب شرب مناطق عشایری چاه یوسف، ملکه، چاه پایاب،
16مطالعه تامین و انتقال آب شرب قشلاقات مجتمع انجیلاوند شهرستان ساوه
17مطالعه بند انحرافی و خط انتقال آب و نظام بهره‌برداری بنیاباد – کالشور شهرستان خواف