پروژه های اجتماعی هیدروپارس خراسان

1اسکن و کدینگ اوراق پرونده‌های مشترکین منابع آب‌های سطحی در محدوده استان سیستان و بلوچستان (هامون، هیرمند و زهک)
2تهیه آرشیو الکترونیکی و بانک اطلاعاتی کلیه پرونده چاه‌های استان خراسان شمالی
3تهیه آرشیو الکترونیکی و بانک اطلاعاتی پرونده منابع آبی شرق استان گلستان
4تهیه آرشیو الکترونیکی و بانک اطلاعاتی کلیه پرونده چاه‌های شهرستان مانه و سملقان
5تهیه آرشیو الکترونیکی و بانک اطلاعاتی پرونده منابع آبی گرگان و آق قلا
6مطالعات حاشیه جاده باغرود نیشابور
7تهیه طرح هادی روستاهای کاریز دره و تلخک از توابع شهرستان تربت جام
8مطالعات طرح گردشگري تفريحي باغ بهشت سرود كلات
9تهیه طرح هادی روستاهای کمرچه سفلی تاج آباد – شهر آیین از توابع تربت جام و سبزوار
10تهیه طرح هادی روستاهای کاریز دره و تلخک از توابع شهرستان تربت جام
11تهیه طرح هادی روستای سرنیش از توابع مشهد
12تهیه طرح هادی روستاهای طراز خاکی و محسن آباد از توابع فریمان
13تهیه طرح هادی روستاهای کمچه سفلی وگزیچه گزی توابع تربت جام – باخرز
14تهیه طرح هادی روستای کلاته خونی از توابع باخرز
15تهیه طرح هادی روستاهای درودی و چشمه خسرو خسرواباد از توابع خواف و نیشایور
16تهیه طرح هادی روستای کردکانلو از توابع قوچان
17تهیه طرح هادی روستای زوخانلو از توابع قوچان
18تهیه طرح هادی حصار قاسم آباد و شهر آباد نیشابور
19تهیه طرح‌های هادی روستای یحیی آباد شهرستان نیشابور
20تهیه طرح‌های هادی روستای داراب – برقبان – طبس و دهنو خالصه
21مطالعه ظرفیت سنجی و طراحی سایت گردشگری به منظور سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مسیر کوچ عشایر منطقه هزار مسجد وداش بلاغ
22تهیه طرح هادی یاس تپه و کچولی سرخس
23تهیه طرح‌های هادی روستاهای توابع شهرستان زهک